Att enbart säga något räcker inte – Kommunikation

En information, som du ger en kund eller en kollega, måste tillryggalägga en lång väg, tills den fyller sitt ändamål. Om de bara får ett meddelande, så måste detta övervinna tre steg, innan det tas upp i samtalspartnerns huvud.

Om ditt budskap innehåller en rekommendation eller ett uppdrag, och kommer det att föranleda en varaktig aktivitet, så måste det övervinna sex steg.

  • Sagt betyder inte hört
  • Hört betyder inte förstått
  • Förstått betyder inte överens
  • Överens betyder inte tillämpat
  • Tillämpat betyder inte behållet

Dessa tre eller sex steg lägger i regel inte automatiskt budskapet åt sidan, det måste föras fram, avancera, bearbetas. De flesta informatörer presterar dock inte denna hjälp. De nöjer sig med att ha uttalat budskapet och förvånar sig sedan över att de inte blivit förstådda eller beaktade.

Hur hjälper du dina budskap över hindren?

Formulera dina informationer så att de inte kan missförstås, d.v.s. efter 4 K-regeln: kort, klart, korrekt, komplett.

Fråga din samtalspartner om han har förstått dig. Undersök om det finns några oklarheter kvar, gör kontrollfrågor.

Fråga om det finns motsägelser. Outtalade invändningar blockerar vägen för ditt budskap.

Förvissa dig om att kunden gör det du rekommenderat honom att göra.

Förvissa dig efter en bestämd tid om att han fortfarande gör detta.